Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen O·MAI NATURAL SKINCARE en de cliënt.

2. Inspanningen salon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en met vakkennis uitvoeren. O·MAI NATURAL SKINCARE zal de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van/tijdens een behandeling.

3. Afspraken

De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, O·MAI NATURAL SKINCARE hiervan in kennis te stellen. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag O·MAI NATURAL SKINCARE 50% van de gereserveerde behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt vijf minuten of meer op de afgesproken tijd in de salon aankomt, zal O·MAI NATURAL SKINCARE de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele afgesproken tarief voor de behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat aankomt, zal O·MAI NATURAL SKINCARE de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de behandeling in rekening brengen. Indien O·MAI NATURAL SKINCARE zelf bij verhindering de afspraak moet annuleren, dient dat zo spoedig als mogelijk, 24 uur voorafgaand aan de afspraak kenbaar te maken aan de cliënt.

4. Betaling

O·MAI NATURAL SKINCARE vermeldt alle prijzen (behandelingen, producten etc.) duidelijk op de website van O·MAI NATURAL SKINCARE. De prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen (online/advertenties) zijn enkel geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient de betaling direct na afloop van de behandeling of aanschaf van producten te voldoen middels een pin betaling of contante betaling.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet O·MAI NATURAL SKINCARE voor de behandeling van alle gegevens, waarvan O·MAI NATURAL SKINCARE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de behandeling. O·MAI NATURAL SKINCARE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. O·MAI NATURAL SKINCARE behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

O·MAI NATURAL SKINCARE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt meedeelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. Aansprakelijkheid

O·MAI NATURAL SKINCARE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat O·MAI NATURAL SKINCARE is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergie, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. O·MAI NATURAL SKINCARE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar O·MAI NATURAL SKINCARE.

8. Garantie

O·MAI NATURAL SKINCARE geeft de cliënt een 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door O·MAI NATURAL SKINCARE geadviseerde producten heeft gebruikt; • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzingen heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

O·MAI NATURAL SKINCARE heeft het recht van de cliënt op schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. O·MAI NATURAL SKINCARE meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig als mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld te worden aan de eigenaar van O·MAI NATURAL SKINCARE. O·MAI NATURAL SKINCARE moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal O·MAI NATURAL SKINCARE cliënt tegemoet komen, dan wel de behandeling (deels) kosteloos opnieuw uitvoeren. Tenzij dit middels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in O·MAI NATURAL SKINCARE behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot O·MAI NATURAL SKINCARE te weigeren.

Voor de webshop van O·MAI NATURAL SKINCARE zijn aanvullende algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden in de volgende artikelen nader uitgelicht. Het retourbeleid van O·MAI NATURAL SKINCARE is hier terug te vinden.

12. Productinformatie

12.1
De webshop zal zich inspannen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over de producten, inclusief ingrediëntenlijsten en gebruiksinstructies.

12.2
De webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele allergische reacties of huidproblemen die voortvloeien uit het gebruik van de producten.

13. Bestellingen en Overeenkomsten

13.1
Bestellingen kunnen via de webshop worden geplaatst en zijn bindend voor de cliënt.

13.2
De webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, zonder opgaaf van redenen.

13.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de webshop een orderbevestiging naar de cliënt stuurt.

14. Prijzen en Betaling

14.1.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

14.2
Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

15. Verzending en Levering

15.1
De webshop zal zich inspannen om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven levertijd.

15.2
Vertragingen in de levering geven de cliënt niet het recht om de bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen.

16. Retourbeleid

16.1
De cliënt heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden, de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren.

16.2
De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de cliënt, tenzij anders overeengekomen.

16.3
Het volledige retourbeleid van O·MAI NATURAL SKINCARE inclusief eventuele bijzonderheden kan op deze pagina worden geraadpleegd.

17. Garantie en Klachten

17.1
De webshop staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

17.2
Klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden gemeld aan de webshop.

18. Privacy en Gegevens

De webshop zal de persoonlijke gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen en deze niet zonder toestemming aan derden verstrekken. Zie ook ons privacybeleid.

19. Toepasselijk Recht en Geschillen

19.1
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met de webshop is het Nederlands recht van toepassing.

19.2
Geschillen tussen de cliënt en O·MAI NATURAL SKINCARE zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

20. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

O·MAI NATURAL SKINCARE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Cliënten worden geïnformeerd over wijzigingen via de website.

    Top

    Volg ons

    Welkom bij O·MAI NATURAL SKINCARE, waar schoonheid en natuurlijke verzorging samenkomen. Bij ons staat uw huid centraal en bieden we op maat gemaakte oplossingen voor een stralende en gezonde huid. Ontdek de kracht van natuurlijke ingrediënten en ervaar de verzorging die uw huid verdient.

    X